faculties of

kannavelli.l.p.school

 

 

HEAD MASTER

SAJITH K                    : 9847435676

TEACHERS

PUSHPALATHA KK : 9947255233

JOSHNI E                   : 9495575188

NISHA E                     : 9745183678

SHAHINA PV            : 9400405125

PRE-PRIMARY TEACHERS

MANJULA R              : 9048424620

VISHNU PRIYA         : 9400562526

HELPER

SAHINA K                   : 9633097389

COOK

PRASANNA